medlem-sci-90

Sist oppdatert
2/5 - 13

TROFÉMONTASJE
 Alt innen utstopping av fugl, dyr, dyrehoder og fisk

Ringen 1 – 2388 Brumunddal
Tlf / fax: + 47 62 34 25 28 - Mobil: + 47 906 64 441
E-post:
post@trofemontasje.no
measurer-bakg-91

 

INNFØRSEL AV JAKTTROFÉER FRA UTLANDET

Gjeldende bestemmelser

Forskrifter av 2. juli 1991 om forbud av innførsel av dyr og smitteførende gjenstander, § 4,
fastsetter forbud mot innførsel av produkter av pattedyr og fugler.

Mattilsynet kan, etter søknad, dispensere fra forbudet (dvs. gi innførselstillatelse)
og fastsette vilkår for innførselen.

Innførsel av jakttroféer

For å kunne ta inn jakttroféer fra egen jakt i utlandet til Norge må:

· Forsendelsen følges av dokumentasjon som bekrefter at kravene som stilles til
helse, opprinnelse og behandling er oppfylt

· Ved innførsel fra land utenfor EØS må importør på forhånd være registret hos
Mattilsynet og forhåndsvarsel sendes til veterinær grensekontollstasjon før
forsendelsens ankomst.
 

Jakttroféer kan føre med seg smittestoffer som kan være til stor skade for dyr. For å ivareta
den gode dyrehelsen i Norge er det derfor viktig at produkter av dyr som innføres fra utlandet
oppfyller de krav norske myndigheter har satt. Hvilke krav som stilles ved innførsel avhenger
av HVOR troféene kommer fra, hvilken DYREART det gjelder, og hva slags
BEHANDLING de har gjennomgått
:
  • - Alle typer av troféer av rovdyr,    gnagere og primater
  • - Utstoppede troféer / garvede skinn uansett art

 

 

  • - Ferske, saltede, tørkede eller kokte troféer av fugler, hov- og klauvdyr

¤

 

 

¤

Generelt innførselsforbud 1

 

 

Må oppfylle de dyrehelsmessige betingelsene for innførsel omtalt i særforskrift 2

¤

 

 

¤

¤

Innførselstillatelse fra
Mattilsynet

 

 

Fra EØS

Fra land utenfor EØS,
Ferske - ubehandlede

¤

 

 

¤

¤

Tollkontroll

 

 

Tollkontroll

Kontrollforskriften 3

 

 

 

 

* Registrering som importør hos Mattilsynet
* Forhåndsvarsel til veterinær grensetollstasjon 24 timer før varens ankomst
*Veterinær grensekontroll

1 Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander
2 Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av visse animalske produkter og animalsk avfall
3 Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv fra tredjeland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innførsel fra land utenfor EØS

Ferske, ubehandlede jakttroféer kan bare innføres fra land som er godkjent for innførsel
av ferskt kjøtt av den aktuelle dyrearten. Liste over godkjente land kan fåes hos
Mattilsynet. Jakttroféer som er saltet, tørket, kokt eller desinfisert i henhold til
forskriften kan innføres fra alle land.

Virksomheten som preparerer/pakker troféene eller som organiserer jakten i avsenderlandet
må være registrert hos myndighetene i avsenderlandet.

Importør må være registrert hos Mattilsynet før innførselen, og må gi melding til
grensekontrollveterinær senest 24 timer før varens ankomst. Hvis preparanten eller
jaktselskapet i Norge er registrert som importør, er det disse som er ansvarlige for å oppfylle
kravene i kontrollforskriften og gi forhåndsmeldingen. Dersom preparant eller jaktselskapet
ikke er registrert som importør, må den enkelte som ønsker å innføre jakttroféer selv registrere
seg.

Offentlig kontroll ved grensepassering

· Varer som kommer fra EØS skal tollekspederes som tidligere, og medfølgende
  dokumentasjon skal legges fram for tollvesenet. Det samme gjelder varer som kommer
  fra land utenfor EØS, og som har gjennomgått kontroll på grensekontrollstasjon i et
  annet EØS-land.

· Varer som kommer fra land utenfor EØS skal framstilles for kontroll på en godkjent
  veterinær grensekontrollstajon.

Godkjente grensekontrollstasjoner i Norge:

Navn

Type stasjon

Telefon

Telefaks

Oslo Havn

Havn

22 17 71 35

22 17 74 26

Storskog (Kirkenes)

Vei

79 97 00 40

78 99 19 75

Gardermoen

Lufthavn

64 82 12 90

64 82 12 91

Dersom forsendelsen har gjennomgått grensekontroll i et annet EØS-land før ankomst til
Norge, skal en bekreftelse på dette følge varen og legges fram ved tollekspedering inn til
Norge.

Bestemmelser om truede dyrearter

Det gjøres oppmerksom på at mange arter omfattes av CITES – bestemmelser om truede arter.
Nærmere informasjon om disse bestemmelsene fås ved henvendelse til Direktoratet for
naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim, tlf. 73 58 05 00.

Mer informasjon

Forskriftene og nærmere informasjon om dyrehelsemessige betingelser for innførsel fås ved
henvendelse til Mattilsynet.

DIVERSE INFORMASJON

Trofémontasje har alle de nødvendige innførseltillatelser på alle typer jakttroféer, fra alle land. Vi er behjelpelig med å ordne alle papirene for Dere dersom troféene skal stoppes ut i Norge, og at de kommer samlet i en kasse for hele gruppen. Vi er også behjelpelig med å ordne all overføring av penger til utlandet etter at Dere har kommet hjem etter en jaktreise. Har man f.eks. vært i Afrika på jakt, kommer det en regning fra det lokale taxidermistfirmaet der nede, ca. 3 – 4 måneder etter at Dere har kommet hjem. Dette er for ”packing og dipping”, dvs. at skinnene og hornene er desinfisert slik som regelverket krever og at de er pakket i en kasse som er klar for å sendes til Norge. Før kassen blir sendt fra det lokale taxidermistfirmaet må regningen være betalt. Vi gjør det på den måten at regningen blir sendt direkte til oss, og vi sender ut faktura til hver enkelt av Dere, og når pengene fra Dere er overført til oss, sender vi oppgjør til utlandet samlet for hele gruppen. Det er en del å spare for hver enkelt av Dere ved at vi gjør det på denne måten. Det er høye gebyrer for overføring av penger til utlandet. Når kassen med skinnene og hornene kommer til Norge er det en ny regning for frakt og moms. (Det betales moms på pakking, dipping og fraktutgifter). Vi yter den servicen ovenfor våre kunder at vi forskutterer den siste regningen og henter kassen på flyplassen når den kommer til Norge. Vi sender deretter ut faktura til hver enkelt av Dere på fraktutgifter og moms. Skal troféene ikke stoppes ut hos Trofémontasje tar vi betalt for de faktiske utgiftene vi har hatt med innførselen av troféene.

NB: Ingen skinn, horn eller ferdige utstoppede troféer blir utlevert fra Trofémontasje før alle utestående beløp er betalt.

Shippingadresse i Norge er:

TROFÉMONTASJE
Ringen 1
NO – 2388 Brumunddal
Norway
Phone / Fax: (+47) 62 34 25 28 Mobile: ( +47) 906 64 441
E-mail: post@trofemontasje.no

Ta gjerne kontakt med oss før Dere reiser utenlands på jakt for å få noen gode råd og tips om jakten, og om hvilket lokalt taxidermistfirma Dere bør benytte. Ta også kontakt med oss etter at Dere har kommet hjem slik at vi får vite hva Dere har skutt, og hva Dere skal ha med Dere hjem. Det er også viktig at Dere noterer hva Dere ønsker å ha med hjem. Gjør dette med en gang etter at jakta er over, før Dere glemmer hva som skal sendes hjem. Når vi får fakturaen på packing og dipping sjekker vi at alt er med, for det er mye lettere å gjøre dette før kassen blir sendt fra utlandet. Hvis man oppdager at det mangler noe etter at kassen er kommet til Norge, er det en enorm jobb å få sporet opp det som mangler, og det blir fort dyrt å ettersende ting som mangler.

Med vennlig hilsen

Knut Bakken

Denne informasjon kan lastes ned i utskriftvennlig versjon ved å klikke her!

WEB-DESIGN:

Copyright © 2007 Trofémontasje